Leverings Voorwaarden

Bestellen


Wanneer u via onze site bestelt, krijgt u een bevestigingsmail van uw bestelling. 
Zodra de bestelling compleet is en u betaald heeft, wordt u bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.
U ontvangt dan een mail met de vermelding: "Uw bestelling is verzonden".


Heeft u gekozen voor de optie `ophalen in de winkel`, dan ontvangt u van ons een bericht per email met instructies wanneer uw bestelling afgehaald kan worden. Dit mailbericht heeft u nodig om de bestelling te kunnen afhalen.


Wanneer u wilt betalen met boekenbon-cards, VVV Irischeque wilt u dan contact met ons opnemen ?

Indien u vragen heeft over de  door u geplaatste bestelling of de levertijd, kunt u contact met ons opnemen.


Let op:  niet alle artikelen op onze website zijn altijd op voorraad. Er bestaat een kleine kans dat het artikel niet op voorraad is.

            Onze site wordt doorlopend bijgewerkt, maar voorraadverschillen zijn nooit volledig uit te sluiten.

 
Zoekt u een boek dat niet op onze site te vinden is? Stuurt u ons gerust een e-mail.


Heeft u klachten over ons, vertel het ons. Bent u tevreden, vertel het anderen.
U bent van harte welkom in onze winkel met een nóg groter assortiment dan op deze website.


Verzendkosten


De verzendkosten worden berekend op basis van omvang van het te verzenden pakket met de bestelde producten en het totale gewicht ervan.


Verzendkosten binnen Nederland:


Brievenbuspakket 
  ( max. 2 kg en max. 38 x 26,5 x 3,2 cm )      :    € 3.95

Pakket
 10  kg            ( tot max. 10 kg en max. 100 x 50 x 50 cm ) :   € 6.95

Pakket 30 kg
            ( tot max. 30 kg en max. 175 x 78 x 58 cm )  :  € 12,95
   
Bij een bestelling van boven de 50 euro betaalt u geen verzendkosten!


Tip : Wanneer u de inhoud van het winkelwagentje bekijkt kunt u met de knop ‘bereken verzendkosten‘  zien wat de verzendkosten zijn.


Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden voor transacties met beroeps- of bedrijfsmatig optredende medewerkers van BoekieMet, gevestigd aan Dorpsstraat 9, 2751 BB Moerkapelle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 11056059, hierna te noemen "verkoper".

 

Artikel 1 – Gelding

Deze voorwaarden maken deel uit van c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten Overeenkomsten, onder gelijktijdige buiteneffectstelling en afwijzing ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van Afnemer en eventuele derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt. Deze voorwaarden worden geacht de voorwaarden te zijn waarnaar het eerst is verwezen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "koper", dient tevens te worden gelezen "Afnemer", althans enige partij die zich jegens verkoper heeft verbonden.

Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een OVEREENKOMST en/of de VOORWAARDEN gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen door Afnemer en verkoper en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer is uitgesloten, tenzij verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2 – Overeenkomsten

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verkoper een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

Alle opgaven door verkoper van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. verkoper kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van verkoper,binden verkoper niet.

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen wijzigen en in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.

 

Artikel 3 – Kosten

Alle kosten die verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper van de Afnemer vorderen.

 

Artikel 4 – Vooruitbetaling

In geval van bestelling kan verkoper van Afnemer vooruitbetaling vorderen ter grootte van het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met de verwachte bijkomende kosten.

 

Artikel 5 – Annulering

Een partij die zich, op welke wijze dan ook, jegens verkoper heeft verbonden, kan zich niet eenzijdig onttrekken, tenzij verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan is de wederpartij niettemin, als schadevergoeding, een bedrag gelijk aan tenminste 10% van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede alle door verkoper gemaakte kosten.

 

Artikel 6 - Leveringen en levertijd

1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der Overeenkomst voor rekening en risico van Afnemer.

2. Indien Afnemer aan verkoper nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen inzake leveranties van verkoper aan Afnemer nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.

4. Bij francolevering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anderszins overeengekomen.

5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was.

6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

7. Zaken worden vervoerd voor risico van de Afnemer tenzij anders overeengekomen.

 Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Artikel 7 – Risico

1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der Overeenkomst voor rekening en risico van Afnemer.

2. Zaken worden vervoerd voor risico van Afnemer, tenzij anderszins overeengekomen.

3. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de Afnemer op het laatst bekende adres van Afnemer.

 

Artikel 8 – Reclames, garantie, klachten, retourneren

1. Afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

2. Klachten te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij verkoper te worden gemeld. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat Afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van verkoper zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

3. Indien verkoper artikelen aan de Afnemer levert die verkoper van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. verkoper is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan waarop verkoper ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. 

4. De garantie op verkoper’s artikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, binnen de garantietermijn, naar keuze van verkoper gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de Afnemer wordt gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door verkoper per artikel (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van verkoper en dient bij verkoper te worden ingeleverd.

5. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.

6. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar het oordeel van verkoper.

7. Geen recht op garantie bestaat op artikelen die per meter worden verkocht, gloeilampen, planten, personal computers, geluid-, beeld- en informatiedragers, artikelen welke op basis van hygiënische overwegingen niet meer kunnen worden verkocht, aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen, speciaal bestelde artikelen, opblaasbare artikelen en decoratie artikelen.

8. Verkoper is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen of retour te nemen indien het artikel, naar het oordeel van verkoper, gebruikt of beschadigd is of enige verandering heeft ondergaan.

9. Verkoper is niet gehouden verkochte artikelen retour te nemen waarvan de aankoopdatum meer dan 12 maanden in het verleden ligt en artikelen waarvan de verkoopprijs lager is dan € 5,00,  tenzij er sprake is van een structureel defect.

10. Indien de Afnemer een beroep doet op een door verkoper gegeven garantie, dient de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door verkoper van het beroep op garantie, verkoper in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van verkoper op de plaats waar het artikel zicht bevindt, of op het bedrijf van verkoper bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet, naar het oordeel van verkoper, zou rechtvaardigen.

11. Indien verkoper onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal verkoper niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

12. Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

13. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

14. Afnemer zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat Afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd, zulks ter beoordeling aan de verkoper.

15. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van het gehele geleverde.

 

Artikel 9 - Ontoerekenbare tekortkoming

Storingen in het bedrijf van verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte, computerstoring e.d.), ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat Afnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.

 

Artikel 10 - (Non-)betaling

1. Betalingen dienen á contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.

2. Is overeengekomen dat Afnemer een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 14 dagen dan wel 30 dagen (indien zo overeengekomen) na ontvangst van de factuur ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank-of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 6 dagen na de dag der verzending zijn verstreken.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,25 % per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

4. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen totaalbedrag, met een minimum van € 125,00 en worden verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, onverminderd het recht van verkoper om het surplus van deze kosten op Afnemer te verhalen.

5. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.

6. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd om, bij tweede aanmaning, een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen aan Afnemer ter grootte van 5% van het totaal verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 5,00.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid van betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd.

2. Goederen reizen voor risico van de geadresseerde en blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van bestelling heeft plaatsgevonden.

3. Heeft verkoper een vordering uit meer dan één Overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door Afnemer aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.

4. Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de Overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op Afnemer te verhalen.

5. Indien en zolang verkopereigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer verkoperonmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer verkoperop verkoper’s eerste verzoek mededelen waar de artikelen, waarvan verkopereigenaar is, zich bevinden.

6. Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van verkoper. 

7. Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door verkoper geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van verkoperalle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van verkoperop alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van verkoper uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle door verkoper gesloten Overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Gouda, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de Afnemer.

 

Artikel 13 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door verkoper geleverde producten worden door de Afnemer volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en of industrieel eigendomsrecht.

 

Artikel 14 - Privacy en veiligheid

Persoonsgegevens van Afnemer vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Verkoper gebruikt persoonsgegevens van Afnemers uitsluitend voor intern gebruik.

 

Artikel 15 – Communicatie

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending (zowel ten gevolge van het gebruik van internet als van ieder ander communicatiemiddel) van bestelgegevens en mededelingen in het verkeer tussen Afnemer en verkoper en/of in het verkeer tussen verkoper en derden.

 

Artikel 16 - Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. Koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat verkoper deze voorwaarden soepel toepast.

 

Laatst gewijzigd d.d. 1 mei 2016

×
Klik hier